späť

Ver. internet 1.6
Lokality prístupu

Spoločnosť WifiTech s.r.o. zverejňuje informácie
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, odbor ekonomickej regulácie (ďalej len „úrad“) podľa § 6 ods. 3 písm. j) zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ako národný regulátor a cenový orgán v oblasti elektronických komunikácií poskytuje informácie koncovým užívateľom v súvislosti so službami, vykonáva užívateľské prieskumy, zverejňuje ich a využíva ich vo svojej činnosti.
V súlade s § 40 ods. 3 písm. d) zákona o elektronických komunikáciách je podnik povinný na základe odôvodnenej žiadosti úradu predložiť informácie v rozsahu, forme a primeranej lehote určenej úradom, ktoré sú primerané a objektívne potrebné na zverejňovanie porovnávacích prehľadov o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov.
Formulár-Dostupnosť


Formulár-Produkty

WifiTech s.r.o.

späť