späť

Ver. internet 1.9
Všeobecné zmluvné podmienky spoločnosti WifiTech s.r.o. o poskytovaní verejných služieb podľa zákona 351/2011 Z.z.
( zároveň zverejnené na web stránke Poskytovateľa: http://www.wifitech.olim.sk/ )


I. Základné ustanovenia
Všeobecné zmluvné podmienky (ďalej iba VZP) spoločnosti WifiTech s.r.o., zapísané v OR Okr. súdu Banská Bystrica, vložka číslo 15933/S Oddiel Sro, so sídlom Partizánska 446/59, 976 68 Heľpa IČO 44565208, DIČ:2022748079, pre poskytovanie internetových služieb a produktov WifiTech s.r.o. (ďalej iba Poskytovateľ) upravujú záväzne zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce pre ne zo zmluvy o poskytovaní nevýhradného práva prístupu k internetovým službám a produktom Poskytovateľa (ďalej iba služby) a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. Všeobecné zmluvné podmienky upravujú tieto vzťahy v zmysle ust. § 44 zák.č.351/2011 Z.z (ďalej iba Zákon) a § 53 a 54 Občianskeho zákonníka.

II. Používané vybavenie a zriadenie služby

II. Používané vybavenie, zriadenie služby, služby prístupu k internetu
1. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, komplexné zariadenie a doplnkové vybavenie (ďalej len zariadenia alebo vybavenie alebo doplnkové vybavenie) ostávajú vo vlastníctve užívateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za funkčnosť tohto prístroja s výnimkou, že prístroj je vo vlastníctve Poskytovateľa alebo je zakúpený od Poskytovateľa a je v záručnej dobe.
2. Užívateľ je oprávnený využívať zariadenie iba v rozsahu oznámených resp. poskytnutých inštrukcií pre zaobchádzanie so zariadením alebo prístrojom.
3. Poskytovateľ nie je povinný zabezpečovať servis na programovom alebo technickom vybavení užívateľovho počítača napojeného na Internet.
4. Poskytovateľ uplatňuje na meranie a riadenie kvality prevádzky služieb systém ROS Mikrotik v sekcii "Queue" a na riadenie prístupu do siete sekciu "Firewall".
5. Maximálna a proklamovaná rýchlosť je vyjadrená ako 100% z rýchlosti uvedenej v tarife. Bežne dostupná rýchlosť je vyjadrená ako 80% proklamovanej rýchlosti. Agregácia (zdieľanie) 1:X pri internetových službách znamená, že prenosovú kapacitu danej rýchlosti si delí maximálne X užívateľov, každý užívateľ vie garantovane využiť 1:X maximálnej rýchlosti (tzv. minimálnu rýchlosť). Dôsledkom agregácie je nemožnosť garancie maximálnej prenosovej rýchlosti. Systém dynamicky riadi rýchlosti sťahovania a odosielania dát podľa aktuálneho počtu užívateľov sieti a to tak, že využije voľných kapacít neaktívnych užívateľov a navyšuje rýchlosť v reálnom čase až na maximálnu rýchlosť užívateľa. Takéto riadenie nemá žiaden vplyv na obsah, aplikácie či iné služby využívajúce prístup k internetu.
6. Poskytovateľ uplatňuje pravidlá férového využívania (FUP) a to postupne. Po stiahnutí 2 Gb dát je rýchlosť sťahovania znížená na 50% tarifnej rýchlosti a po stiahnutí ďalších 4 Gb dát je rýchlosť sťahovania znížená na 25 % cenníkovej rýchlosti, opatrenia FUP sa uplatňujú denne a sú vždy k 00:00 hod. obnovené na nulové hodnoty. Blokovanie a filtrovanie vybraných druhov prevádzky nie je uplatňované.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je oprávnený:
a) po dobu bezprostredne nutnú obmedziť poskytovanie služby z dôvodov naplnenia prípadných regulačných opatrení štátu a iných štátnych a samosprávnych orgánov Slovenskej republiky,
b) zmeniť poskytovanú službu (rozsah, kvalitu a pod.) O týchto zmenách je povinný bez zbytočného dokladu informovať užívateľa na web stránke Poskytovateľa,
c) vykonávať zmeny v aktuálnom cenníku z dôvodu zvýšenia nákladov spojených s poskytovaním služieb v sieti Internet, ktorý je povinný zákazníkovi oznámiť na web stránke Poskytovateľa,
d) prevádzať akékoľvek práce súvisiace s dodávkou služby, opravu, údržbu, nastavenie, doplnenie, zmenu, premiestnenie a pod. zariadení v priestoroch adresy inštalácie, a to za prítomnosti užívateľa alebo jeho zástupcu, a bez akýchkoľvek nárokov na náhradu ušlého zisku,
e) kedykoľvek odpojiť užívateľa, ktorý porušil ktorúkoľvek povinnosť, ktorá mu je uložená zmluvou alebo týmito VZP bez nároku užívateľa na náhradu akejkoľvek škody, ktorá mu v dôsledku odpojenia mohla vzniknúť,
f) previesť práva a povinnosti na iného poskytovateľa bez súhlasu užívateľa, ak prevodom nedôjde k zmene kvality a ceny poskytovaných služieb.
2. Poskytovateľ je povinný:
a) udržiavať sieť Poskytovateľa v riadnom technickom a prevádzkyschopnom stave,
b) vopred informovať účastníka o akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa prístupu k službám alebo spôsobu ich používania ich zverejnením na webovej stránke Poskytovateľa,
c) v prípade podstatných zmien VZP postupovať podľa čl. V. bod 2. týchto VZP,
d) v prípade vady takého charakteru, že spôsobí prerušenie služby na dobu dlhšiu ako 24 hodín od zistenia charakteru vady a za podmienky, že užívateľ oznámil vadu Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu po jej zistení, resp. pokiaľ vadu nezapríčinil užívateľ, na základe písomnej odôvodnenej žiadosti užívateľa odpočítať pomernú časť mesačného poplatku dojednaného podľa zmluvy a to z najbližšej splátky, s výnimkou ak prerušenie služieb bolo spôsobené okolnosťami, za ktoré Poskytovateľ nezodpovedá,
e) nakladať s údajmi o užívateľovi iba v zmysle čl. VIII týcho VZP,
f) poskytovať servisné služby s výjazdom technika alebo bez neho, odplatne alebo bezodplatne za podmienok, ktoré sú bližšie upravené v reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť týchto VZP,
3. Užívateľ je oprávnený:
a) pristupovať k informáciám a obsahu a právo šíriť informácie a obsah, využívať a poskytovať aplikácie a služby a využívať koncové zariadenie podľa vlastného výberu, bez ohľadu na umiestnenie koncového užívateľa alebo poskytovateľa, alebo na umiestnenie, pôvod či určenie informácií, obsahu, aplikácie alebo služby prostredníctvom ich služby prístupu k internetu. Týmto nie je dotknuté právo Únie alebo vnútroštátne právo, ktoré je v súlade s právom Únie, pokiaľ ide o zákonnosť obsahu, aplikácií alebo služieb,
b) využívať služby prípadne požadovať zmeny podľa ponuky Poskytovateľa v súlade s podmienkami na poskytovanie služby (produktu) podľa ustanovení zmluvy a v súlade s VZP,
c) požiadať o preverenie servisných úkonov, resp. doplnkových služieb spojených s používaním služby, ktoré nesúvisia s odstraňovaním vád či porúch zariadenia (napr. premiestnenie zariadenia v rámci priestoru adresy inštalácie a pod.), za takéto úkony je povinný uhradiť poplatky podľa aktuálneho cenníka,
d) uplatniť reklamáciu služieb, ich ceny, kvality, funkčnosti súčasti doplnkovej služby,
e) odstúpiť od zmluvy, ak mu Poskytovateľ oznámi zmenu zmluvných podmienok najmenej jeden mesiac vopred ak užívateľ tieto zmeny neakceptuje.
4. Užívateľ je povinný:
a) pre pripojenie ku službe použiť iba zariadenia schválené Poskytovateľom, a bez súhlasu Poskytovateľa nesmie prevádzať výmenu tohto zariadenia za iné,
b) nemeniť a nezasahovať do zariadení alebo do siete, prostredníctvom ktorých je služba poskytovaná a ani nepodnikať žiadne pokusy o prienik do iných sietí či služieb, pre ktoré nemá oprávnenie k prístupu,
c) zabezpečiť, aby služby Poskytovateľa neboli v žiadnom prípade zneužité, nespôsobiť priamo či nepriamo škody a ujmu iným osobám, nenarušiť morálku a verejný poriadok,
d) využívať služby výlučne pre svoju vlastnú potrebu a nekomerčným spôsobom, pokiaľ v zmluve nie je stanovené inak,
e) nepoužívať službu ani zariadenia priamo alebo nepriamo k
* porušeniu alebo pokusu obísť autorizáciu alebo bezpečnosť ktoréhokoľvek hostiteľa siete alebo účtu iného užívateľa alebo o porušenie bezpečnosti či získanie prístupu do zariadenia iného užívateľa, k jeho software alebo dátam bez jeho vedomia a súhlasu.. Zakázané sú tiež používanie a distribúcia nástrojov ohrozujúcich bezpečnosť,
* úmyselnému neautorizovanému prístupu do zariadení a k službám dostupným cez sieť,
* porušovaniu súkromia iných osôb, likvidácii a znehodnocovaniu dát iných užívateľov siete Internet, zahlcovaniu siete, preťažovaniu serverov, spôsobenie nedostupnosti poskytovaných služieb,
* udržovaniu, zmenám, pozmeňovaniu alebo iným zásahom do zariadení alebo služieb, ktoré sú vo vlastníctve Poskytovateľa, alebo k umožneniu takej činnosti inej osobe, ktorá nemá k takej činnosti písomné oprávnenie udelené Poskytovateľom,
* narušovaniu alebo pokusom o narušenie kostrovej siete Poskytovateľa. Zakázané je okrem iného zasielanie komerčných a reklamných materiálov, nevyžiadaných alebo hromadných e-mailových správ (spamming), zakázané je zasielanie veľkého množstva kópií totožných alebo veľmi podobných správ alebo veľmi objemných správ s cieľom poškodiť server alebo účet,
* predávaniu alebo účtovaniu poplatkov za používanie služby tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa,
f) riadne a včas platiť Poskytovateľovi poplatky za službu za podmienok stanovených zmluvou a podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa, a uhradiť poplatky spojené zo zriadením služby podľa aktuálneho cenníka platbou v hotovosti pri zriadení služby, pokiaľ to stanoví aktuálny cenník,
g) bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny identifikačných údajov, v prípade zmeny bydliska ukončiť zmluvu, v opačnom prípade je užívateľ povinný naďalej platiť Poskytovateľovi poplatky za služby dohodnuté v zmluve,
h) zariadenie riadne opatrovať, chrániť ho pred poškodením a zničením a bez zbytočného odkladu oznámiť Poskytovateľovi vady zariadenia,
i) užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa previesť alebo postúpiť práva povinnosti vyplývajúce zo zmluvy na tretiu osobu, pokiaľ zmluvné podmienky konkrétnej zmluvy nestanovia inak,
j) momentom zániku zmluvy prestať používať zariadenia a služby Poskytovateľa,
k) podľa svojich možností zabrániť akémukoľvek konaniu, ktoré by mohlo mať za následok narušenie prevádzky siete, alebo by neprimerane obmedzovalo práva ostatných užívateľov.

IV. Porušenie zmluvných povinností a jeho následky

1. Porušenie povinností užívateľa uvedené v čl. III. bod 4. písm. a) až m) a porušenie zmluvných povinností Poskytovateľa sa považuje za podstatné porušenia zmluvných povinností v dôsledku čoho sú zmluvné strany oprávnené odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia prejavu vôle druhej strany. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, ani zmluvných ustanovení, ktoré podľa prejavu vôle strán majú trvať aj po ukončení zmluvy.
2. V prípade omeškania užívateľa s platením úhrad vyplývajúcich preň zo zmluvy a VZP po dobu dlhšiu ako 14 dní od ich splatnosti, je užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi náklady spojené s odoslaním upomienky, ďalej z nezaplatenej sumy platiť úrok z omeškania vo výške 12 % ročne, ako i nahradiť prípadnú škodu Poskytovateľovi. Pokiaľ omeškanie užívateľa presahuje do ďalšieho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol splatný poplatok, je Poskytovateľ oprávnený prerušiť poskytovanie služby užívateľovi a s okamžitou platnosťou odstúpiť od zmluvy. V takom prípade je užívateľ povinný nahradiť Poskytovateľovi aj náklady spojené s odpojením a odobratím zariadenia. Pokiaľ užívateľ následne uhradí Poskytovateľovi dlžnú sumu a bude mať záujem o opätovné zavedenie služby, postupuje sa podľa čl. VI. bod 4. VZP. V prípade nedodržania splatnosti zvýhodnenej ročnej platby viac ako 14 dní, bude užívateľovi fakturovaná čiastka rovná zľave v najbližšom fakturačnom období.
3. Poskytovateľom účtované čiastky, podľa ods. 2 toho článku je tento oprávnený vymáhať samostatne alebo po dohode s užívateľom o ne zvýšiť najbližší poplatok za službu.
4. Poskytovateľ má záujem riešiť prípadné spory s účastníkom prednostne mimosúdnou cestou, t.j. vzájomnou dohodou.
5. Poskytovateľ je oprávnený poveriť vymáhaním svojich pohľadávok voči užívateľovi tretiu osobu.
6. Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi, prípadne tretím osobám za škodu spôsobenú porušením svojich povinnosti ustanovených v čl. III. bod 4. VZP a je povinný nahradiť Poskytovateľovi vzniknutú škodu a ušlý zisk, najmä za škodu spôsobenú používaním Poskytovateľom neschválených súčiastok alebo zariadení, ďalej za poškodenie, zničenie alebo stratu dielčích častí na zariadeniach alebo prístrojoch, ako i za škodu spôsobenú neoprávneným zásahom do uvedených zariadení či multifunkčných sietí. Užívateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu ktorá vznikne porušením povinností užívateľa na aktívnych a pasívnych komponentoch siete a takto spôsobenú škodu je povinný Poskytovateľovi uhradiť bezodkladne po doručení výzvy na náhradu škody. Užívateľ zodpovedá za škodu spôsobenú Poskytovateľovi počas trvania tejto zmluvy a to aj po jej ukončení alebo odpojení užívateľa pre porušenie jeho povinností podľa týchto VZP alebo zmluvy.
7. Poskytovateľ nezodpovedá za škody spôsobené užívateľovi výpadkami alebo inými poruchami siete ako ani za prípadné škody na technickom vybavení alebo dátach užívateľa spôsobené závadou siete, živelnou pohromou alebo inými náhodnými udalosťami.
8. Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a zo VZP. Náhradu škody, na ktorú má užívateľ nárok, mu Poskytovateľ poskytne vo forme služieb, vo výnimočných prípadoch, po obojstrannej dohode, v peňažnej forme.

V. Zmena zmluvy a VZP

1. Zmluvu je možné zmeniť písomným dodatkom k zmluve, ktorý nadobúda platnosť podpisom oboch zúčastnených strán.
2. Poskytovateľ je oprávnený meniť VZP. V prípade podstatných zmien VZP Poskytovateľ v zmysle platnej legislatívy a spôsobom stanoveným vo VZP oznámi účastníkovi najmenej jeden mesiac vopred podstatnú zmenu VZP a zároveň ho informuje o jeho práve odstúpiť od zmluvy o poskytovaní verejných služieb bez sankcií, ak účastník tieto zmeny neakceptuje. Účastník môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy realizovať do dňa nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny a to písomne, inak jeho právo zaniká. Platnosť nadobudnú:
a) ak zmenu oznámi užívateľovi písomne, elektronickou poštou, SMS správou alebo telefonicky. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene VZP a pokynmi, kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť,
b) 30 kalendárnych dní po uverejnení na web stránke Poskytovateľa
3. Užívateľ je oprávnený písomne požadovať zmenu služby alebo údajov oproti pôvodnému rozsahu uvedenému v zmluve. V prípadne súhlasu Poskytovateľa bude v evidencii i vecne prevedená zmena platná od podpisu zmluvy.

VI. Trvanie a zánik zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Okrem prípadov uvedených v čl. IV. VZP môže Poskytovateľ odstúpiť od zmluvy i v prípade prekážky spôsobenej iným subjektom pri okolnostiach vylučujúcich zodpovednosť - vis maior.
3. Poskytovateľ aj užívateľ môžu zmluvu vypovedať aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 15 kalendárnych dní a počíta sa od dňa, ktorý nasleduje po obdržaní písomnej výpovedi (odoslanej klasickou poštou) druhou stranou.
4. Pri znovu zapojení je Poskytovateľ oprávnený účtovať užívateľovi poplatky spojené a opätovným zapojením podľa aktuálneho cenníka.

VII. Ostatné ustanovenia

1. Užívateľ prehlasuje, že si je vedomý toho, že inštalácia, údržba, opravy môžu viesť k výpadkom služby alebo môžu potencionálne spôsobiť škodu na údajoch uložených v zariadeniach užívateľa. Poskytovateľ nezaručuje užívateľovi neprerušované využívanie zariadení alebo služieb. Poskytovateľ nezaručuje že informácie, oznamy, dáta alebo iné súbory prenášané od užívateľa alebo smerom k nemu, budú prenášané v neporušenej forme alebo v prijateľnom časovom intervale. Akékoľvek prehlásenia alebo záruky či už priame alebo nepriame vrátane záruk týkajúcich sa neporušenia alebo vhodnosti pre určitý účel, sa týmto vylučujú a popierajú.
2. Užívateľ súhlasí s tým, že elektronická databáza vytvorená a udržiavaná Poskytovateľom tvorí dokladovú časť informujúcu o uskutočnených operáciách užívateľa vo vzťahu k Poskytovateľovi. Užívateľ súhlasí s meraním objemu prenesených dát prostriedkami Poskytovateľa. Užívateľ dáva zároveň Poskytovateľovi súhlas na spracovanie jeho osobných údajov do informačného systému Poskytovateľa a za účelom vytvorenia internej databázy zákazníkov a ich vyhodnotenia v zmysle Čl. VIII týcho VZP.
3. Užívateľ si je vedomý, že zmluvu podpisuje v mene všetkých osôb, ktoré budú prostredníctvom jeho zariadení využívať. Užívateľ je výhradne zodpovedný za to, že všetky tieto osoby boli oboznámené s obsahom zmluvy a VZP a že ich ustanovenia dodržiavajú. Užívateľ si je vedomý, že on je zodpovedný a ručí za akékoľvek porušenie podmienok zmluvy a to i vtedy, ak k porušeniu dôjde v dôsledku užívania služby iným užívateľom.
4. Sťažnosti a pripomienky užívateľa bude Poskytovateľ vybavovať v súlade s platnými právnymi predpismi a bez ohľadu na to ako užívateľ svoje podanie označil. Podrobnosti a podmienky servisných a reklamačných postupov stanovuje Reklamačný poriadok Poskytovateľa. Do reklamačného poriadku Poskytovateľa môže užívateľ nahliadnuť v zákazníckom servise Poskytovateľa alebo na web stránke Poskytovateľa, resp. na žiadosť užívateľa mu bude na úhradu zaslaný poštou alebo iným spôsobom.
5. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
6. Prevádzkové údaje a lokalizačné údaje, vznikajúce pri prenose sa spracúvajú na účely podľa § 57 zákona 351 / 2011 Z.z.
7. Zmluvné strany prehlasujú, že spory, vznikajúce z tohto zmluvného vzťahu alebo v súvislosti s ním sa pokúsia vyriešiť alternatívne podľa § 75 alebo mimosúdne podľa § 75a zákona 351 / 2011 Z.z. .
8. Vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

VIII. Zhromažďovanie a spracúvanie informácií o účastníkoch a ochrana osobných údajov

Podnik, ktorý poskytuje verejné služby, môže na účely uzavretia a plnenia zmluvy o poskytovaní verejných služieb, jej zmeny, ukončenia alebo prenesenia čísla, fakturácie, prijímania a evidencie platieb, pohľadávok a postupovania pohľadávok a vypracovania zoznamu účastníkov získavať a spracúvať údaje účastníkov, podľa § 56 ods 3) a ods. 4) zákona 351/2011 Z.z. ktorými sú telefónne číslo, výška neuhradených záväzkov a
1. meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti fyzickej osoby, štátnu príslušnosť,
2. obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo fyzickej osoby – podnikateľa alebo
3. obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva podľa ustanovenia čl. 6 bod 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov tzv.“GDPR“ a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

IX. Záverečné ustanovenia
Užívateľ podpisom zmluvy potvrdzuje, že bol pri jej podpise oboznámený s platnými podmienkami Poskytovateľa, s cenníkom Poskytovateľa a s reklamačným poriadkom Poskytovateľa, vrátane podmienok služieb s mini súvisiacich (najmä odstraňovanie vád a porúch, využívanie služby úhrada poplatkov, VZP) a súhlasí s nimi.

V prípade rozporu medzi znením zmluvy VZP, reklamačného poriadku, resp. Cenníka, prednosť má znenie zmluvy
V prípade že sa jedno alebo viac ustanovení týchto VZP ukáže ako neplatné alebo v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ostatné ustanovenia VZP ostávajú nedotknuté a naďalej platné.

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejných telekomunikačných služieb internetovej siete Poskytovateľa nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 16.7.2018.
WifiTech s.r.o.

späť